fbpx

Hva må til for å redde Norge?

Norge vil oppleve borgerkrig. Vi vil oppleve et blodbad uten sidestykke i norsk historie. Vi vil oppleve at hele samfunnet kollapser på alle plan, fra regjeringen, politiet, militæret og helt ned til nabolaget og tilgang til rennende vann.

Dette vil skje.

Årsaken er innføringen av det flerkulturelle samfunnet. Et samfunn som er innført med gode (dog sinnssyke) intensjoner, men som aldri i verdenshistorien har fungert, uansett tidsepoke eller geografisk område på jordkloden. Det er rett og slett galskap satt ut i live gjennom falske økonomiske institusjoner og ideologisk fanatisme.

Les også: Dagens tanke: Nasjonalisme i 1945 vs 2019 – hva skjedde?

En stamme, et folk og en nasjon kan overleve katastrofer av alle slag. Jordskjelv, flom, sult og krig. Men en stamme, et folk og en nasjon kan ikke overleve å bli blandet ut og knust innenfra gjennom masseinvandring av fremmede kulturer, religioner og mennesker.

Et flerkulturelt og etnisk inhomogent samfunn blir fra naturens side et kaldere, ensommere og utryggere samfunn. Dette ettersom mennesket er skapt for å leve i nære relasjoner med sine medmennesker i hverdagen. Det er ikke mange generasjonene siden vi kjente alle i vårt nærområde og hverdagen ikke fungerte uten at vi alle bidro i en eller annen form. Et samfunn der man daglig jobber med og bor ved siden av mennesker vi mangler både etnisk, kulturell og religiøs tilknytning til, er uutholdelig i lengden. Det vil også føre til stor uro og konflikt, noe vi ser konturene av allerede i dag. Den dagen det økonomiske systemet vi alle er avhengige av kollapser, så finnes det ingen samfunnslig grunnmur for å stoppe Norge (og Vesten) fra å synke ned i avgrunnen som Romerriket.

Undertegnede har tatt seg den friheten å komme med forslag til hva som må til for å redde nasjonen Norge og folkeslaget nordmenn. Dette er uhøytydelig og kun forslag og tanker om hva som er mulige virkemidler for å beholde vår uavhengighet og suverenitet som nasjon.

Så, uten noe mer snakk:

For å stoppe den totale destruksjonen av Norge som nasjon og nordmenn som et folkeslag, så må vi iverksette følgende tiltak:

 • Kun europeere med 20 års opphold i Norge kan få norsk statsborgerskap. Ikke-vestlige kan aldri få norsk statsborgerskap uansett botid i Norge. Disse får midlertidige oppholdstillatelser som må fornyes, men som kan trekkes tilbake ved kriminell oppførsel. Disse må ha en grunn for opphold i Norge, som forretninger, utdannelse, handel eller diplomati
 • Norge er nordmennenes land – et ufravikelig punkt i loven. Det betyr at nordmenn alltid skal utgjøre minst 95 prosent av befolkningen innenfor landets grenser og nærmer det seg et lavere nivå igangsettes tiltak som stopper utviklingen
 • For å oppnå målet om 95 prosent nordmenn/norsk statsborgerskap så vil repatriering begynne for de menneskene i Norge med ikke-europeisk bakgrunn til sine opprinnelsesland eller nærområder (med finansiell støtte og hjelp til reetablering)
 • Adopsjon utføres kun fra Norge, Norden eller vestlige nasjoner med europeisk bakgrunn
 • Gjeninnføring av kristendommen som statsreligion, med åsatro som en egen beskyttet trosretning med full støtte fra staten. Alle andre religioner og trosretninger må søke om tillatelse til utøvelse og være helt selvfinansiert uten skattepenger. Islam som religion i all sin form forbys
 • Kirken skal følge bibelen og ikke gå utenfor guds ord
 • Det skal søkes etter en konge med faktisk norsk kongeblod til å innta slottet
 • Norske familier skal få utvidet foreldrepermisjon, økonomiske bidrag som fjerning av studentgjeld, redusert banklån og lavere skatt. Ingen barn skal i barnehagen før fylte tre år
 • Norske familier med ett barn får reduserte utgifter og skatter, familier med to barn ytterligere fradrag osv. Familier med fire barn eller mer vil få gratis bolig, bil og ikke betale skatt
 • Norsk skole endres drastisk og vil bli basert på det norske samfunnets behov, samt barnas egne interesser, kunnskapsnivå og yrkesfremtid istedenfor en generell utdanning som eksisterer i dag. Det betyr at grunnskolen avvikles helt og hele skolemodellen bygges opp på nytt. Studielån avvikles og all utdanning vil bli gratis med inntak til studier på grunnlag i prestasjoner og evner fra studentene
 • Tradisjonell og klassisk europeisk arkitektur innføres som hovedmodell for alle fremtidige bygg. Stygge og upassende bygg rives og erstattes. Ikke-vestlig kultur, kunst og påvirkning unngås i det offentlige
 • Norsk jernbane utbygges til samtlige byer over 50.000 innbyggere. All offentlig transport er subsidiert 100 prosent fra staten. Bilen er et nødvendig fremkostmiddel i Norge og drivstoff vil være priset svært gunstig som følge av vår tilgang til råstoffet. Familier med flere enn fire barn får gratis drivstoff
 • Lån til bolig vil bli kraftig subsidiert for familier. Syke, eldre og unge med problemer vil få grunnleggende livsbehov dekket. Egne boliger vil bli bygget spesifikt for dette formålet
 • Sykehus, politi og brannvesen vil bli tilbakeført til lokaldistriktene for innbyggernes trygghet og velferd
 • Kriminalomsorgen rehabiliteres totalt. Voldelige kriminelle idømmes fysisk arbeide til det beste for samfunnet. (Arbeide med vei- skog- sjø etc.). Ikke-voldelig kriminelle må utføre samfunnstjeneste blant sivilbefolkningen. (Vasking, rydding, snømåking, gressklipping, maling, matutkjøring, søppelplukking etc). Tunge vanekriminelle med minst tre dommer, drapsmenn og seksuelle overgripere sendes til arbeidskolonier og forvises fra samfunnet på livstid.
 • Det gjeninnføres obligatorisk militærtjeneste på to år. Tjenesten vil inkludere utdanning som soldatene vil kunne bruke i det sivile samfunn. De som fullfører tjenesten vil få ekstra goder som lavere priser på offentlige tjenester, forrang til utdannelse, bedre lånevilkår hos banker, samt tjenestetillegg når de oppnår pensjonsalder
 • Kun de som fullfører militærtjenesten med godkjent resultat har stemmerett. Stemmeretten heves til 35 år og krever plettfri vandel mht grov kriminalitet. De som blir dømt for grove forbrytelser (drap, ran, overfall, seksuelle overgrep osv.) mister stemmeretten.
 • Den hellige alliansen som er ekteskapet mellom en mann og kvinne gjeninnføres. Alle andre samlivsformer vil ikke ha offentlig støtte eller kunne inngå ekteskap, eller gjennomføre adopsjon
 • Regjeringen og stortinget vil bli avviklet slik det fungerer i dag. Et nytt system basert på kvalifikasjoner innføres. Det betyr at utdannelse, erfaring og kunnskap kreves innen alle felt politikerne representerer. En justisminister vil da måtte være utdannet jurist og ha tjenestegjort i minst 10 år innen domstolen. En forsvarsminister vil ha måttet gjennomført militærtjenesten og ha oppnådd generalgrad. Og så videre. All lobbyvirksomhet mellom politikk og næringsliv har en karantene på 10 år. Det settes en øvre grense på to perioder av 4 år i tjeneste på Stortinget. Deretter er all tjeneste på Løvebakken avsluttet
 • Moms avvikles helt. Skatt legges flatt på 10 prosent uansett inntekt eller formue. Ingen medier får statsstøtte. NRK avvikles. Offentlige etater innskrenkes betraktelig, med et mål om minst mulig byråkrati og lover/regler. Alle skatter og avgifter på livsnødvendige tjenester innen helse, transport og mat avvikles. U-hjelp og bistand avvikles. Militær innsats utenfor Norges grenser avvikles.
 • Avtaler innen finans, handel og industri med europeiske land og land utenfor Europa inngås til det beste for den norske nasjonen og det norske folket. Internasjonale banker, forsikringsselskaper og finansinstitusjoner begrenses innflytelse og virksomhet i Norge. Kredittkort og forbrukslån avvikles
 • Medlemskap i EØS, FN, NATO og lignende avvikles
 • Norge fokuserer sterkere på utvinning av olje, gass og andre naturressurser, samtidig som vi ivaretar naturen og miljøet gjennom forskning og vitenskap
 • Folket selv velger hvilke prosjekter (veier, broer, sykehus, infrastruktur) som skal finansieres lokalt og på landsbasis gjennom valgsedler.
 • Alle store spørsmål som påvirker vårt samfunn i betydelig grad avgjøres av folkets stemmer ved enkeltvalg utenom Stortingsvalgene hvert fjerde år. Dette kan dreie seg om utbygging av jernbanenett, veier, sykehus, velferdsspørsmål eller militæret

Fra den greske filosofen Aristoteles:

«Samfunnet behøver et sterkt bånd mellom medlemmene for å eksistere, et etnisk slektskap for å fungere. Uten disse båndene og uten forståelsen av blodet som renner gjennom stammen, så vil ikke samfunnet eller demokratiet fungere».

Skriv gjerne hva du mener må til for å redde Norge i kommentarfeltet her eller på våre sosiale medier.

Les også: Norges politiske og folkelige selvmord

Facebook Comments